铁杵磨针注音版 铁杵磨针拼音版

 mó zhēn xī,zài méi zhōu xiàng ěr shān xià。shì chuán lǐ tài bái dú shū shān zhōng,wèi chéng,qì qù。guò xiǎo xī,féng lǎo ǎo fāng mó tiě chǔ,wèn zhī,yuē:" yù zuò zhēn。" tài bái gǎn qí yì,hái zú yè。ǎo zì yán xìng wǔ。jīn xī páng yǒu wǔ shì yán。

 磨针溪,在眉州象耳山下。世传李太白读书山中,未成,弃去。过小溪,逢老媪方磨铁杵,问之,曰:“欲作针。”太白感其意,还卒业。媪自言姓武。今溪旁有武氏岩。

 《铁杵磨针》译文

 磨针溪,在眉州的象耳山下。传说李白在山中读书的时候,没有完成好自己的功课,就出去玩了。他路过溪边时看到一个老妇人在那里磨一根铁棒,于是李白就问她在干什么。老妇人说:“要把这根铁棒磨成针。”李白笑老妇人太愚钝了。老妇人说:“只要功夫到了没有什么做不了的。”李白十分惊讶这位老妇人的毅力,于是就回去把自己的功课完成了。

 1、眉山:古地名,今四川省眉山一带。

 2、世传:世世代代相传。世,世世代代相承的。传,流传。

 3、成:完成,实现。

 4、去:离开。

 5、逢:遇见,遇到。

 6、媪(ǎo):对老年妇人的尊称。

 7、方:正在。

 8、铁杵(chǔ):铁棍,铁棒.杵,压米或捶衣用的棒,一头粗一头细的圆棒.

 9、欲:想要.

 10.感:敬佩

 11、还:返回。

 12、之:代词,指代老妇人在做的事。

 13、卒业:完成学业。

 14、今:现在。

 15、氏:姓。

 16、太白感其意:李白被她的言行感动了。感,感动。意,心意,意图。

时间: 2024-04-17 22:33:02

铁杵磨针注音版 铁杵磨针拼音版的相关文章

咏柳拼音版古诗 咏柳古诗的拼音版

<咏柳>古诗的拼音版:碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦;bì yù zhuāng chéng yī shù gāo ,wàn tiáo chuí xià lǜ sī tāo.不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀.bú zhī xì yè shuí cái chū ,èr yuè chūn fēng sì jiǎn dāo . <咏柳>的译文 高高的柳树长满了翠绿的新叶,轻垂的柳条像千万条轻轻飘动的绿色丝带. 不知道这细细的柳叶是谁裁剪出来的,就是二月的春风,如同神奇的剪刀. <咏柳&

宿五松山下荀媪家注音版 宿五松山下荀媪家拼音版

sù wǔ sōng shān xià xún ǎo jiā 宿五松山下荀媪家 wǒ sù wǔ sōng xià,jì liáo wú suǒ huān. 我宿五松下,寂寥无所欢. tián jiā qiū zuò kǔ,lín nǚ yè chōng hán. 田家秋作苦,邻女夜舂寒. guì jìn diāo hú fàn,yuè guāng míng sù pán. 跪进雕胡饭,月光明素盘. lìng rén cán piào mǔ,sān xiè bù néng cān. 令人惭漂母,

蒿里行注音及翻译 蒿里行拼音版

guān dōng yǒu yì shì ,xìng bīng tǎo qún xiōng. 关东有义士,兴兵讨群凶. chū qī huì méng jīn ,nǎi xīn zài xián yáng. 初期会盟津,乃心在咸阳. jūn hé lì bú qí ,chóu chú ér yàn háng. 军合力不齐,踌躇而雁行. shì lì shǐ rén zhēng ,sì hái zì xiàng qiāng. 势利使人争,嗣还自相戕. huái nán dì chēng hào ,

池上二绝的古诗拼音版 白居易池上二绝拼音版

shān sēng duì qí zuò,jú shàng zhú yīn qīng. 山僧对棋坐,局上竹阴清. yìng zhú wú rén jiàn,shí wén xià zǐ shēng. 映竹无人见,时闻下子声. xiǎo wá chēng xiǎo tǐng,tōu cǎi bái lián huí. 小娃撑小艇,偷采白莲回. bù jiě cáng zōng jī,fú píng yī dào kāi. 不解藏踪迹,浮萍一道开. 作品原文 <池上二绝> 唐·白居易 山僧对棋坐,

清平乐黄庭坚拼音版 清平乐黄庭坚古诗带拼音版

春归何处chūn guī hé chù?寂寞无行路jì mò wú xíng lù.若有人知春去处ruò yǒu rén zhī chūn qù chù,唤取归来同住huàn qǔ guī lái tóng zhù.春无踪迹谁知chūn wú zōng jì shuí zhī ?除非问取黄鹂chú fēi wèn qǔ huáng lí.百啭无人能解bǎi zhuàn wú rén néng jiě,因风飞过蔷薇yīn fēng fēi guò qiáng wēi. 原文及翻译 清平乐·春归何处

与诸子登岘山拼音版 与诸子登岘山古诗带拼音版

rén shì yǒu dài xiè,wǎng lái chéng gǔ jīn . 人事有代谢,往来成古今. jiāng shān liú shèng jì,wǒ bèi fù dēng lín . 江山留胜迹,我辈复登临. shuǐ luò yú liáng qiǎn,tiān hán mèng zé shēn . 水落鱼梁浅,天寒梦泽深. yáng gōng bēi shàng zài,dú bà lèi zhān jīn . 羊公碑尚在,读罢泪沾襟. 作品原文 <与诸子登岘山> 唐·

江村夜泊古诗带拼音版 江村夜泊的注音

江村夜泊古诗带拼音版 江村夜泊的注音 rì luò jiāng lù hēi,qián cūn rén yǔ xī. 日落江路黑,前村人语稀. jǐ jiā shēn shù lǐ,yī huǒ yè yú guī. 几家深树里,一火夜渔归. 作品原文 <江村夜泊> 项斯 日落江路黑,前村人语稀. 几家深树里,一火夜渔归. 作者简介 项斯,字子迁,晚唐著名诗人,台州府乐安县人.项斯是台州的第一位进士,也是台州第一位走向全国的诗人.项斯的诗有着自己独特的风格,因受国子祭酒杨敬之的赏识而声名鹊起,

防止铁生锈的方法 如何防止铁生锈

1.保持铁器表面的干燥,一定要将铁器表面的水分擦拭干净,放置在干燥通风处保存:2.防止铁器暴晒,铁器放置在烈日下会促进铁氧化的化学反应,从而引起生锈:3.在铁制品表面涂油或者刷漆,可以形成一层保护膜,防止铁生锈. 防止铁生锈的方法 一般来说,铁放的时间长了就容易生锈.铁容易生锈,主要是因为它的化学性质活泼.同时,铁生锈与其所处外界条件有很大关系.例如,水分也是使铁容易生锈的物质之一,铁放入水中或湿度较大的情况下,一般一周左右的时间就会生锈.如果铁锈不及时除去的话,海绵状的铁锈特别容易吸收水分.这

食铁兽是什么动物 食铁兽代表什么动物

食铁兽是熊猫.大熊猫在古代被称为"食铁兽",有学者认为是因为它常到民居觅食,舔食炊具,甚至用强有力的牙齿咬坏炊具,因而得名.还有一种说法是大熊猫在无盐可食的情况下,就会闯进村民家舔食铁锅里残存的盐分,村民们不了解大熊猫的习性,误以为大熊猫在吃铁,从此便得名食铁兽. 大熊猫属于食肉目.熊科.大熊猫亚科和大熊猫属唯一的哺乳动物.仅有二个亚种.雄性个体稍大于雌性.体型肥硕似熊.丰腴富态,头圆尾短,头躯长1.2-1.8米,尾长10-12厘米.体重80-120千克,最重可达180千克,体色为黑白